LỊCH TRỰC COVID

Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 251/TB-SYT 31/07/2022 Lịch trực đội thường trực phòng, chống dịch COVID-19 và Đội đáp ứng nhanh Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tháng 08-2022
2 167/TB-SYT 31/03/2022 Thông báo V/v Phân công lịch trực đội thường trực phòng, chống dịch COVID-19 và Đội đáp ứng nhanh Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tháng 04-2022
3 158/TB-SYT 25/02/2022 Thông báo V/v phân công lịch trực đội thường trực phòng, chống dịch COVID-19 và Đội đáp ứng nhanh Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tháng 03-2022
4 144/TB-SYT 17/01/2022 Thông báo V/v phân công lịch trực đội thường trực phòng, chống dịch COVID-19 và Đội đáp ứng nhanh Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tháng 02-2022
5 296/TB-SYT 28/12/2021 Thông báo V/v phân công lịch trực đội thường trực phòng, chống dịch COVID-19 và Đội đáp ứng nhanh Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tháng 01-2022
6 288/TB-SYT 30/11/2021 Thông báo V/v phân công lịch trực đội thường trực phòng, chống dịch COVID-19 và Đội đáp ứng nhanh Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tháng 12-2021
7 210/TB-SYT 01/07/2021 V/v phân công lịch trực đội thường trực phòng, chống dịch COVID-19 và Đội đáp ứng nhanh Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tháng 07-2021
8 150/TB-SYT 12/04/2021 V/v phân công lịch trực đội thường trực phòng, chống dịch COVID-19 và Đội đáp ứng nhanh Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tháng 05-2021
9 59/TB-SYT 22/03/2021 V/v phân công lịch trực đội thường trực phòng, chống dịch COVID-19 và Đội đáp ứng nhanh Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tháng 04-2021
10 408/TB-SYT 28/12/2020 V/v phân công lịch trực đội thường trực phòng, chống dịch COVID-19 và Đội đáp ứng nhanh Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tháng 01-2021
11 240/TB-SYT 23/10/2020 Thông báo phân công lịch trực đội thường trực phòng, chống dịch COVID-19 và Đội đáp ứng nhanh Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tháng 11-2020
12 225/TB-SYT 28/09/2020 Thông báo về phân công lịch trực đội thường trực phòng, chống dịch COVID-19 và Đội đáp ứng nhanh Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tháng 10-2020

SYT - Home - MenuLeft