Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 128/KH-SYT 22/12/2021 Kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2022
2 474/BC-SYT 08/12/2021 Báo cáo kết quả công tác phòng, chống tham nhũng năm 2021
3 446/BC-SYT 19/11/2021 Báo cáo việc triển khai, thực hiện chuyển đổi vị trí công tác đối với viên chức của ngành Y tế năm 2021
4 5222/SYT-TTrS 18/11/2021 V/v tăng cường các biện pháp phòng, chống tham nhũng trong đấu thầu, mua sắm TTBYT
5 123/KH-SYT 11/11/2021 Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng năm 2021
6 428/BC-SYT 04/11/2021 Báo cáo tổng kết thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019 - 2021”
7 4565/SYT-TTrS 20/10/2021 V/v báo cáo tổng kết việc đánh giá PCTN năm 2016-2019
8 4543/SYT-TTrS 19/10/2021 V/v triển khai các văn bản pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, giải quyết KNTC và PCTN
9 4205/SYT-TTrS 05/10/2021 V/v phòng chống tham nhũng, tiêu cực, lợi ích nhóm trong thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19
10 389/BC-SYT 28/09/2021 Báo cáo tình hình thi hành pháp luật về phòng, chống tham nhũng (năm 2020 và 09 tháng đầu năm 2021)
11 3832/SYT-TTrS 17/09/2021 V/v hướng dẫn báo cáo TK thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN giai đoạn 2019-2021
12 3349/SYT-TTrS 25/08/2021 V/v tiếp tục thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN GĐ 2019- 2021” và đôn đốc thực hiện việc báo cáo TK Đề án trong năm 2021
13 3348/SYT-TTrS 25/08/2021 V/v chấn chỉnh đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng 2019
14 113/BC-SYT 29/04/2021 Kết quả triển khai thực hiện công tác kiểm soát tài sản, thu nhập
15 578/QĐ-SYT 02/04/2021 V/v Thanh tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng trong lĩnh vực y tế tại 07 đơn vị trực thuộc Sở Y tế
16 562/QĐ-SYT 29/03/2021 V/v ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ tại Sở Y tế Đồng Tháp giai đoạn năm 2021 - 2023
17 44/KH-SYT 08/03/2021 Kế hoạch kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị năm 2021
18 19/KH-SYT 29/01/2021 V/v thực hiện chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức ngành Y tế Đồng Tháp năm 2021
19 02/KH-SYT 08/01/2021 Kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2021
20 310/BC-SYT 10/11/2020 Báo cáo kết quả công tác phòng, chống tham nhũng Quí IV và năm 2020

SYT - Home - MenuLeft