Xuất bản thông tin

null Thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện và không đủ điều kiện tham gia xét tuyển viên chức Ngành Y tế tỉnh Đồng Tháp năm 2020 (Vòng 2)

Thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện và không đủ điều kiện tham gia xét tuyển viên chức Ngành Y tế tỉnh Đồng Tháp năm 2020 (Vòng 2)