Xuất bản thông tin

Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 32/TTr-UBBC 22/02/2021 Tờ trình về việc danh sách người của các cơ quan, tổ chức, đơn vị đang cư trú và làm việc tại tỉnh Đồng Tháp được giới thiệu để ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV
2 31/QĐ-UBBC 22/02/2021 Quyết định về việc bổ sung thành viên Tiểu ban Bảo đảm an toàn, an ninh, trật tự trong công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tỉnh Đồng Tháp
3 29/NQ-UBBC 22/02/2021 Nghị quyết về việc ấn định số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Tháp nhiệm kỳ 2021-2026
4 24/TTr-TGV 09/02/2021 Tờ trình về việc thông qua số lượng, cơ cấu thành viên Ban bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND Tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 tỉnh Đồng Tháp
5 20/TB-UBBC 08/02/2021 Thông báo địa điểm và thời gian tiếp nhận hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Tháp nhiệm kỳ 2021 - 2026
6 19/UBBC 05/02/2021 V/v số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng ĐBQH được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử
7 10/QĐ-UBBC 26/01/2021 Quyết định Về việc thành lập Tiểu ban Cơ sở vật chất phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tỉnh Đồng Tháp
8 09/QĐ-UBBC 26/01/2021 Quyết định về việc thành lập Tiểu ban Giải quyết khiếu nại, tố cáo về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tỉnh Đồng Tháp
9 08/QĐ-UBBC 26/01/2021 Quyết định về việc thành lập Tiểu ban Tuyên truyền về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tỉnh Đồng Tháp
10 07/QĐ-UBBC 26/01/2021 Quyết định về việc thành lập Tiểu ban Bảo đảm an toàn, an ninh trật tự trong công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 tỉnh Đồng Tháp

Banner Tin tức bầu cử